۰۷

اردیبهشت۱۳۹۴
در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال 1394، برخی از اساتید دانشگاه اراک جهت بازدید از خط تولید شرکت ایران توحید در محل کارخانه این شرکت حاضر شدند.

تماس با ما

 
 

 

ورود